Nierówności ekonomiczne, polaryzacja społeczeństwa i zagrożenia środowiskowe to trzy najważniejsze trendy, które kształtować będą światową gospodarkę w ciągu najbliższych 10 lat - wynika z najnowszego raportu Global Risks 2017.

Tegoroczny raport zawiera opinie 750 ekspertów na temat 30 ryzyk globalnych oraz wskazuje 13 kluczowych trendów, które mogą przyczynić się do wzmocnienia lub modyfikacji istniejących pomiędzy nimi zależności. Główne wnioski przedstawione w raporcie:

  • Niezmienność trendów. Rosnące zróżnicowanie zamożności oraz polaryzacja społeczeństwa zajęły pierwsze i trzecie miejsce wśród najpoważniejszych zagrożeń nadchodzącej dekady. Wśród najważniejszych ryzyk tegorocznego badania należy wskazać: wysokie bezrobocie/zatrudnienie poniżej kwalifikacji oraz narastającą niestabilność społeczną.
  • Dominacja zagrożeń środowiskowych. Zmiany klimatyczne znalazły się na drugim miejscu w rankingu. Dodatkowo, po raz pierwszy prawdopodobieństwo oraz potencjalne konsekwencje wystąpienia wszystkich 5 ryzyk środowiskowych przedstawionych w raporcie oceniono bardzo wysoko (z wyszczególnieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych jako jednego z najpoważniejszych zagrożeń globalnych).
  • Zagrożenia spowodowane rozwojem technologii. Wskazane przez ekspertów nowe technologie, które dostarczają wielu korzyści, ale też negatywnych skutków i wymagają lepszego zarządzania - sztuczna inteligencja oraz robotyka. Niezależnie od ich potencjalnego wpływu na rozwój światowej gospodarki, spośród 12 badanych w raporcie nowych technologii, to właśnie te mogą najdotkliwiej przyczynić się do zaostrzenia występowania ryzyk ekonomicznych, geopolitycznych i technologicznych.

Ostatnie edycje raportów Global Risks alarmowały o zagrożeniu jakie stanowią społeczne i ekonomiczne niepokoje na świecie, a mimo to rok 2016 zostanie zapamiętany jako czas wielu dramatycznych wydarzeń politycznych, które zaprzepaściły szanse na potencjalne ugody czy porozumienia między zwaśnionymi krajami.

  • W 2006 roku eksperci zakwalifikowali utratę prywatności jako jedno z najgorszych scenariuszy zdarzeń, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia szacowano na 1%.
  • W 2013 roku, na długo przed zdarzeniami 2016 roku, wskazywano na szybkie rozprzestrzenianie się błędnych informacji na świecie, z naciskiem na konieczność poprawy systemów kontrolujących tego typu procesy.

Artur Grześkowiak - Prezes Zarządu Marsh Polska, podsumowuje: „Wyniki prowadzonych analiz potwierdzają, że w ostatnich latach to ryzyka geopolityczne, społeczne i środowiskowe przeważają w rankingach (prawdopodobieństwa i konsekwencji ich wystąpienia) nad problemami ekonomicznymi. Obawy przed atakami terrorystycznymi oraz bronią masowego rażenia wyparły strach przed upadkiem państw czy negatywnymi skutkami kryzysów ekonomicznych.

Wydarzenia 2016 roku - wybory oraz nastroje społeczeństw na całym świecie uwydatniły nieznane dotąd wady poszczególnych systemów oraz globalizacji. Dla wielu firm niestabilność polityczna może negatywnie wpływać na wyniki działalności gospodarczej i budzi obawy związane z bezpieczeństwem. Powodem narastającej niestabilności społecznej jest pogłębiające się zróżnicowanie zamożności oraz polaryzacja społeczeństw. Zagrożeniem dla gospodarki w 2017 roku jest również kreowanie protekcjonistycznego środowiska, przepełnionego dodatkowymi sankcjami i przepisami - nadregulacja ostatecznie uderza w konsumenta i może przyczyniać się do narastania poczucia niestabilności w społeczeństwie.

Ponadto, zmiany technologiczne wpływają na przychody, modele prowadzenia biznesu, jak i działalność wielu branż. W 2017 roku firmy będą musiały stawić czoła wyzwaniom związanym z nowymi technologiami - obejmującymi m.in. cyber ataki, ryzyka ekonomiczne związane z utratą pracy na rzecz sztucznej inteligencji, regulacje związane z ruchem w przestrzeni powietrznej, autonomicznymi pojazdami, robotyką, i innymi zmianami”.

Raport Global Risks 2017 został sporządzony przy współpracy z Partnerami Strategicznymi: Marsh & McLennan Companies i Zurich Insurance Group. Wkład w powstawanie raportu mieli również eksperci akademiccy z Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore, Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania) oraz Komitet Doradczy raportu Global Risks 2017.

Raport do pobrania: Global Risks 2017